San Antonio, Texas 03:22

Christmas in San Antonio, Texas, mixes celebration and spirituality.