2013 Urban Oasis Kitchen Tour 02:15

Take an exclusive tour of the 2013 HGTV Urban Oasis kitchen.