Make Your Own Poinsettias 02:57

Britany Simon shows how you can make your own fabric poinsettias.