Kitchen Tour From HGTV Urban Oasis 2015 02:31

Take a tour of the stylish, farmhouse-inspired kitchen in Urban Oasis 2015.