Garage Tour From HGTV Urban Oasis 2015 02:17

Tour the bold, multifunctional garage in the HGTV Urban Oasis 2015.