Urban Oasis 2014 Master Closet 01:21

Take a video tour of the Urban Oasis 2014's enormous master closet.