Urban Oasis 2014 Kitchen 02:02

Take a video tour of the sleek, modern kitchen in the Urban Oasis 2014.