Urban Oasis 2012 Location 02:22

Jack Thomasson tours the 2012 Urban Oasis' location and surroundings.