Urban Oasis Kitchen Tour 02:57

Vern takes viewers on a tour of the kitchen in the HGTV Urban Oasis 2010.